...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ “ΕΓΚΛΗΜΑ” ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ÎΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣÎΣÎΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΠ ΔΙΑΣÎΠΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο Πραγματογνώμονας έπρεπε να ερευνήσει τα εξής ερωτήματα του Συμβουλίου Εφετών:...

α) Να αποφανθεί με ακρίβεια και αιτιολογημένα με έγγραφη γνωμοδότησή του σχετικά με το έργο που η ανάδοχος ένωση εταιρειών είχε εκτελέσει με βάση τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω αναφερομένη με αριθμό 750/2008 (και την τροποποιητική αυτής) σύμβαση, κατά τον ανωτέρω χρόνο προσωρινής παραλαβής αυτού (28/8/2009), αλλά και κατά το χρόνο που τελικά κηρύχθηκε έκπτωτη η ανάδοχος ένωση εταιρειών (16/5/2011· να περιγράφει με ακρίβεια η εκπλήρωση κάθε φάσης του έργου όπως περιγράφεται στην ανωτέρω σύμβαση).
β) Να αποφανθεί με ακρίβεια και αιτιολογημένα με έγγραφη γνωμοδότησή του σχετικά με την αξία του έργου (ήτοι του παραδοθέντος από την ανάδοχο ένωση εταιρειών εξοπλισμού - λογισμικού — υπηρεσιών). 
γ) Να αποφανθεί με ακρίβεια και αιτιολογημένα με έγγραφη γνωμοδότησή του σχετικά τη λειτουργικότητα του έργου, αν δηλαδή μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που παραδόθηκε ή για άλλους σκοπούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με αυτά διαπιστώνεται ότι, κατά το χρόνο παραλαβής του συστήματος το σύστημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, είχε εγκατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού, μπορούσε να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε εφόσον επικαιροποιηθεί και αποκατασταθεί η λειτουργία στοιχείων του, τα οποία εμφάνισαν βλάβη μετά τη διακοπή της εκτέλεσης του έργου (;;;), μπορεί να αξιοποιηθεί και σε αρκετές άλλες εφαρμογές (!!!) και ότι η αξία και το τίμημα για την προμήθειά του θεωρείται, ακόμα και σήμερα, εύλογο έως χαμηλό για το αντικείμενο και το εύρος του έργου και εντός των πλαισίων της αγοράς… Πιο αναλυτικά το Βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων, τα εξής: 
«… Δ. Κατά την διάρκεια της συμπληρωματικής κυρίας ανακρίσεως, διενεργήθη από τον, ορισθέντα με την υπ' αριθ. πρωτ. 503/2013 Διάταξη Διενεργείας Πραγματογνωμοσύνης και Διορισμού Πραγματογνώμονα του Ανακριτή του Ν. 4022/2011 Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Αθηνών, πραγματογνώμονα Θανασούλα Άγγελο του Γεωργίου, προγραμματιστή Η/Υ, Αναλυτή συστημάτων - Ειδικό Ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων , πραγματογνωμοσύνη, περί των ως άνω, τεθέντων με το υπ' αριθ. 2334/2013 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών θεμάτων, κατετέθη δε από τον ως άνω διορισθέντα πραγματογνώμονα, περί της υπ' αυτού, κατά τα ανωτέρω, διενεργηθείσης πραγματογνωμοσύνης, η από 23/5/2014 έκθεση τεχνικού ελέγχου - πραγματογνωμοσύνης αυτού, στην οποία, εκτός των άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:
1) Κατά τον χρόνο της προσωρινής παραλαβής του συστήματος (28/8/2009), το σύστημα είχε παραδοθεί και όλα του τα συστατικά στοιχεία ευρίσκοντο σε λειτουργία. … Στο επόμενο χρονικό διάστημα συνεχίστηκε να εξελίσσεται η επιχειρησιακή προσαρμογή του συστήματος από το προσωπικό της Υπηρεσίας με τη συνδρομή της αναδόχου με στόχο την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, η οποία όμως ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, καθώς το έργο διεκόπη τον Δεκέμβριο του 2009. Έκτοτε, όπως προκύπτει από τα δεδομένα που εξετάσθηκαν, ουδεμία περαιτέρω εργασία εκτελέσθηκε μέχρι και το χρόνο που τελικά κηρύχθηκε έκπτωτη η ανάδοχος ένωση εταιρειών! 
2) Σχετικά με την αξία του έργου, κατά τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης… 
Ο έλεγχος αυτός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, η αξία του παραδοθέντος έργου, όπως πιο αναλυτικά τεκμηριώνεται στη συνέχεια, ανέρχεται σε ποσό της τάξης του 1.300.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τίμημα που θεωρείται εύλογο για το αντικείμενο και το εύρος του έργου και εντός των πλαισίων της αγοράς.
3) Το σύστημα μπορεί να επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε, εφ' όσον επικαιροποιηθεί και αποκατασταθεί η λειτουργία στοιχείων του, τα οποία εμφάνισαν βλάβη μετά τη διακοπή της εκτέλεσης του έργου. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί και σε αρκετές άλλες εφαρμογές, όπως, ενδεικτικά, εφαρμογές ανάπτυξης και λειτουργίας βάσεων χωρικών δεδομένων, υπηρεσιών web, συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, καθώς και αρκετές ακόμη που αναφέρονται στη συνέχεια.

Αναλυτικότερα:

Α. Έργο που εκτελέσθηκε: Κατά τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε, ότι έχει παραδοθεί η μελέτη εφαρμογής (φάση Α' του έργου), καθώς και το σύνολο του εξοπλισμού και του τυποποιημένου λογισμικού που προβλεπόταν στη σύμβαση, ο οποίος είχε εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία στο χώρο της Υπηρεσίας (φάση B’ του έργου). Διαπιστώθηκε ότι, για ορισμένα στοιχεία του εξοπλισμού και του τυποποιημένου λογισμικού είχαν παραδοθεί νεώτερες εκδόσεις από τις προβλεπόμενες στη σύμβαση, … Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο διεκόπη τον Δεκέμβριο του 2009, δεν τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία (φάση Ζ' του έργου) και ουδέποτε έγινε η οριστική παραλαβή του.
Β. Αξία του έργου: Σχετικά με την αξία του έργου, σημειώνεται ότι το συμβατικό τίμημα ανερχόταν σε 1.330.173,78 ευρώ, προ ΦΠΑ. … Ο έλεγχος αυτός οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι, το συνολικό τίμημα ήταν εύλογο και δίκαιο, εντός των πλαισίων της αγοράς.
Η αξία των έτοιμων πακέτων λογισμικού ανέρχεται στο ποσό των 710.823,98 Ευρώ, το οποίο αφορά άδειες χρήσης τυποποιημένου λογισμικού και είναι εύλογο για τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου έργου. Σημειώνεται ότι, ορισμένα στοιχεία, τόσο του εξοπλισμού όσο και του λογισμικού, έχουν παραδοθεί σε νεώτερες εκδόσεις των προβλεπομένων στη διακήρυξη και τη σύμβαση, γεγονός που μετατοπίζει το χρόνο απαξίωσής τους!
… Κατόπιν των ανωτέρω, η συνολική αξία του εκτελεσμένου έργου εκτιμάται σε ποσό της τάξης του 1.300.000 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι, ενώ η εμπορική αξία του εξοπλισμού και του έτοιμου λογισμικού μειώνεται με το χρόνο, η πρόβλεψη χρήσης των πλέον σύγχρονων εκδόσεων υλικού και λογισμικού, καθώς και το εύρος των υπηρεσιών εγκατάστασης, ανάπτυξης λογισμικού, κ.λπ., καθιστά το συνολικό τίμημα για το έργο, ακόμα και σήμερα, εύλογο έως χαμηλό.
Γ. Λειτουργικότητα του έργου.
1) Λειτουργικότητα του έργου για τον σκοπό που παραδόθηκε:
Κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης διαπιστώθηκε ότι, το σύστημα μπορεί να επιτελέσει το σκοπό, για τον οποίο έγινε η προμήθειά του.
2) Λειτουργικότητα του έργου για άλλους σκοπούς της υπηρεσίας:
Από την πραγματογνωμοσύνη διαπιστώνεται ότι, το έργο είναι λειτουργικό, για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν εξοπλισμό και λογισμικό γενικής χρήσης, όπως, ενδεικτικά, οι ακόλουθες: διαχείριση δικτυακού μητρώου χρηστών, διάθεση δικτυακού αποθηκευτικού χώρου, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία εφαρμογών διαχείρισης βάσεων δεδομένων με δυνατότητα διαχείρισης χωρικών δεδομένων, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία εφαρμογών συστημάτων διαχείρισης και απεικόνισης γεωγραφικών πληροφοριών (GSS), ανάπτυξη και παραγωγική διάθεση ιστοσελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών web, καθώς και συνδυασμός των ανωτέρω.
Οι υποδομές υλικού και λογισμικού, που έχουν αγοραστεί, υποστηρίζουν την διάθεση στον τελικό χρήστη των υπηρεσιών που αφορούν διαδίκτυο και χωρικά δεδομένα, σε περιβάλλοντα υπολογιστών γραφείου, καθώς και φορητών συσκευών (smartphones, tablets)».
Επί πλέον, κατά την διενεργηθείσα συμπληρωματική κύρια ανάκριση, επισυνάφθηκε στην παρούσα δικογραφία, το πρακτικό συνεδριάσεων 1ης – 16ης /10/2013 της, ανασυγκροτηθείσης δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 688/6/950581/Σχ. 165/11-1-2013/ΕΎ.Π./Ζ740 Αποφάσεως του Διοικητού της Ε.Υ.Π., Επιτροπής Διενεργείας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για το Έργο “Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Διασυνοριακής Ασφάλειας κατά τη Μετακίνηση Ανθρώπων και Αγαθών», από το οποίο προκύπτει ότι, η ανωτέρω επιτροπή γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, κατά της έκπτωσης της προμηθεύτριας ένωσης των εταιρειών ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ και PANSYSTEMS SA!
Από τις ανωτέρω εκθέσεις και ιδίως, από το περιεχόμενο της από 23/5/2014 Εκθέσεως Τεχνικού Ελέγχου - Πραγματογνωμοσύνης του πραγματογνώμονος , που όρισε το δικαστήριο, Θανασούλα Αγγέλου, με το περιεχόμενο της οποίας συμφωνεί η από 27/5/2014 Έκθεση Παρατηρήσεων των τεχνικών συμβούλων Βασιλείου Βεσκούκη και Αναστασίου Κουτουμάνου, και τα συμπεράσματα της οποίας δεν αναιρούνται από το περιεχόμενο της από 6/6/2014 Εκθέσεως Πραγματογνωμοσύνης του διορισθέντος από το Δημόσιο τεχνικού συμβούλου Σταύρου Νικολόπουλου, προκύπτει ότι:
Το σύστημα, το οποίο αποτελούσε το αντικείμενο της υπ' αριθ. 750/19-5-2008 συμβάσεως προμήθειας, κατά τον χρόνο της προσωρινής παραλαβής του (28/8/2009), είχε παραδοθεί στην ΕΥΠ και όλα τα συστατικά του στοιχεία ευρίσκοντο σε λειτουργία, είχε δε εγκατασταθεί το σύνολο του εξοπλισμού και του απαιτουμένου λογισμικού και είχαν παρασχεθεί υπηρεσίες ολοκλήρωσης και ανάπτυξης του λογισμικού, καταχωρήσεως χωρικών δεδομένων, εκπαιδεύσεως και δοκιμών, είχαν δε εκτελεσθεί εργασίες σε όλες τις φάσεις του έργου, εκτός της παραγωγικής λειτουργίας (Ζ΄ Φάση).
β) της αξίας του παραδοθέντος έργου εκτιμωμένης στο ποσό των 1.300.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, το τίμημα αυτού κρίνεται, εν όψει του αντικειμένου και του εύρους του έργου, ως εύλογο και δίκαιο, η αξία δε του εξοπλισμού και των υπηρεσιών που παρεδόθησαν από την ανάδοχο ένωση εταιρειών «ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.- PANSYSTEMS Α.Ε.» στην ΕΥΠ, αντιστοιχεί σε μεγάλο ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου και υπερκαλύπτει το ποσό των 665.086,89 ευρώ, κατά το οποίο φέρεται ότι έχει ζημιωθεί το ελληνικό Δημόσιο!
γ) το έργο που επέβλεψε η Ομάδα Διοίκησης Έργου εκτελέσθηκε στο σύνολό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση προμήθειας, μέχρι την διακοπή της λειτουργίας του συστήματος, περί τα τέλη του έτους 2009, και
δ) το σύστημα δύναται να επιτελέσει τον σκοπό, για τον οποίο έγινε η προμήθειά του και επί πλέον, δύναται να αξιοποιηθεί και σε άλλες χρήσεις…»!
Και από την δική μας έρευνα προέκυψε ότι οι τεχνικοί της Ε.Υ.Π. που μετείχαν στο Έργο αυτό και εργάζονταν στην εξέλιξη του συστήματος είχαν ήδη αναπτύξει εφαρμογές και τεχνολογίες live μετάδοσης δεδομένων από διάφορες πηγές όπως δορυφόρους κλπ, γιατί το σύστημα είχε τη δυνατότητα να προσαρμόζει νέα συστήματα επάνω του. Ήταν όπως μας ανέφεραν ένα πλήρως “flexible” σύστημα και η πλατφόρμα του μπορούσε να δέχεται όλων των ειδών τα δεδομένα...

Αλήθειες για τον κ. Χρυσοχοΐδη… και στο βάθος ο ΠτΔ…

Ας δούμε όμως και κάποια άλλα σημεία της επιστολής  Χρυσοχοΐδη για τα οποία ο πρώην υπουργός θέλουμε να πιστεύουμε ότι είτε δεν θυμάται καλά είτε έπεσε θύμα παραπληροφόρησης των συνεργατών του… Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης στην προσπάθειά του, τάχα μου να ενημερώσει τον Ελληνικό Λαό για το τι έγινε ή δεν έγινε με αυτήν την υπόθεση, επιμένει να αναφέρεται σε ενέργειες που έγιναν από τους αρμόδιους φορείς την περίοδο που ήταν αυτός υπουργός όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα όσα αναφέρει μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και κρίθηκαν λιποβαρή από την Ελληνική Δικαιοσύνη 4 χρόνια αργότερα, το 2014, ενώ 2 χρόνια ενωρίτερα πάλι η Δικαιοσύνη δικαίωσε την προσφεύγουσα εταιρεία (το 2012) ότι οι επιτροπές που στήθηκαν στην ΕΥΠ επί θητείας του κ. Χρυσοχοΐδη με σκοπό να αξιολογήσουν το σύστημα και την πρόοδο του Έργου ήταν παράνομες!
Θα πρέπει επίσης να πληροφορήσουμε τον κ. Χρυσοχοΐδη ότι τόσο η ΓΕΔΔ όσο και η Εισαγγελέας κ. Ευαγγελία Κυβέλου, που άσκησε τις διώξεις στηρίχθηκαν στα υπηρεσιακά πορίσματα που αναφέρει και ο κ. Χρυσοχοΐδης στην επιστολή του και στις καταθέσεις δύο υπαλλήλων Διευθυντών της Ε.Υ.Π. των κ. Ανδρέα Λάδη και κ. Γεωργίου Μαρινάκη, οι οποίοι πολύ αργότερα (1η Δεκέμβρη του 2015) και προκειμένου να μην δικαστούν, έπειτα από μήνυση εναντίον τους από τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) αναγκάστηκαν ενώπιον του Ακροατηρίου του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών να ανασκευάσουν τις αρχικές τους επιβαρυντικές για το Έργο, αλλά και για τους συναδέλφους τους, της ΟΔΕ καταθέσεις. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές μάλιστα της ΓΕΔΔ, δεν μπήκαν καν στον κόπο να καλέσουν κανέναν από τους εμπλεκόμενους στο Έργο υπαλλήλους προκειμένου να ακούσουν και την άλλη άποψη ώστε να βγάλουν ασφαλέστερα συμπεράσματα πριν συντάξουν την Έκθεσή τους ούτε διέταξαν κάποια Πραγματογνωμοσύνη… Στηρίχθηκαν μόνο στα λεγόμενα των ανθρώπων της διοίκησης Μπίκα – Παπαγεωργίου – Τσαντρίζου… Άρα, κ. Χρυσοχοίδη όλα αυτά που έλεγαν οι παράνομες επιτροπές που στήθηκαν στην ΕΥΠ επί θητείας σας, αλλά και όλα όσα αναφέρονται στο πόρισμα “Ρακιντζή” είναι πλέον για τα σκουπίδια;; 
Δεν το λέμε εμείς αυτό… Το λένε οι Πραγματογνωμοσύνες ειδικών Επιστημόνων, το λέει η Ελληνική Δικαιοσύνη…!!! 
Μη προσπαθείτε λοιπόν να παραπληροφορείτε τον Ελληνικό Λαό με έγγραφα τα οποία δεν ισχύουν και έχουν κριθεί ως τουλάχιστον ανακριβή από την Ελληνική Δικαιοσύνη, οριστικά και αμετάκλητα…
Και κάτι ακόμη… Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν ψεύδεστε σκοπίμως και ότι απλά δεν θυμάστε καλά ή δεν διαβάσατε προσεχτικά τα έγγραφα που έχετε στη διάθεσή σας και αφορούν την υπόθεση αυτή καθότι κ. Χρυσοχοΐδη είναι ανακριβές το γεγονός ότι το έργο απεντάχθη μετά την έκδοση των πορισμάτων ΓΕΔΔ και Κοινωνίας της Πληροφορίας… 
Τα πορίσματα αυτά εκδόθηκαν τον Δεκέμβρη του 2010… Η Ε.Υ.Π. όμως αποφάσισε την απένταξη του Έργου ήδη από τον Δεκέμβρη του 2009, όταν εσείς ήσασταν πολιτικός προϊστάμενος της Υπηρεσίας ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η Κοινωνία της Πληροφορίας το έπραξε τον Σεπτέμβρη του 2010 λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων από εσάς ως πολιτικού της προϊσταμένου, δηλαδή ως Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δηλαδή πολύ πριν την έκδοση και αυτών ακόμη των ελλιπών, όπως αποδείχθηκε προαναφερομένων πορισμάτων… Και για να σας τα θυμίσουμε αναφερόμαστε στην Έκδοση Απόφασης απένταξης του Έργου από το ΕΠ ΚτΠ (ΑΠ 15440/ΨΣ8472-Β/23.9.2010) η οποία ήταν επακόλουθο των εσκεμμένων όπως αποδείχθηκε παλινωδιών και παραλείψεων της Ε.Υ.Π. από το Δεκέμβριο του 2009 και μετά και την οποία υπογράφει ο υφιστάμενός σας στο Υπουργείο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Α. Μαρκόπουλος ο οποίος μάλιστα κοινοποίησε και στο γραφείο σας την Απόφαση αυτή… 
Και μία ακόμη παρατήρηση κ. Χρυσοχοΐδη στα αναφερόμενα από εσάς στην επιστολή σας… Η κατηγορία κατά των κατηγορούμενων δεν αφορούσε την μη τήρηση των  διαδικασιών, αλλά αφορούσε κατηγορία για δήθεν απόπειρα απάτης σε βάρος των συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ελληνικού Δημοσίου κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα, επειδή λέει, άκουσον, άκουσον, το Έργο αυτό δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της ΕΥΠ!
Σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες μας, για την απόφαση αυτή στηρίχθηκαν στη γνώμη του τότε Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ. Π. Παναγιωτουνάκου. 
Δηλαδή, το επιχείρημα της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Υπηρεσίας επί πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου ήταν ότι, αυτό το Έργο δεν εντασσόταν στις αρμοδιότητες της Ε.Υ.Π., επιχείρημα φυσικά παντελώς ανυπόστατο και έωλο, καθότι αυτό το σύστημα είχε προσωρινά παραληφθεί επί υπουργίας του Καθηγητού κ. Προκόπη Παυλόπουλου (νυν Προέδρου της Δημοκρατίας), ο οποίος ήταν αυτός που είχε φέρει, τον Μάρτιο του 2008, τον νόμο 3649/2008 (“περί ΕΥΠ”) στη Βουλή, που περιέγραφε και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας! 
Είναι ποτέ δυνατόν ο κ. Παυλόπουλος να μην ξέρει τι ανάγεται και τι όχι στις αρμοδιότητες της Ε.Υ.Π .και να το ήξερε καλύτερα ο ΝΣΚ, που μάλιστα είχε τοποθετηθεί στο υπουργείο αυτό επί Παυλόπουλου; 
Και είναι αρκετοί αυτοί που αναρωτιούνται γιατί ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους δεν εξέφρασε τις όποιες αντιρρήσεις του επί προηγούμενης κυβερνήσεως, επί κυβερνήσεως δηλαδή Κώστα Καραμανλή; 

Αξιόπιστες μάλιστα πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στη σύσκεψη, που έγινε μεταξύ της Διοίκησης της Υπηρεσίας, του ΝΣΚ, ενός νεαρού συμβούλου του Υπουργού και των εμπλεκομένων υπαλλήλων ακούστηκαν σκληρές εκφράσεις, όταν οι υπάλληλοι απειλήθηκαν ότι θα σταλούν στον Εισαγγελέα κλπ… 
Γνωστό για το εκρηκτικό του ταπεραμέντο επιχειρησιακό στέλεχος της Ε.Υ.Π., που έχει αποδείξει ότι δεν μασάει τα λόγια του, απευθυνόμενο προς τον ΝΣΚ του είπε: «Γιατί δεν τα έλεγες αυτά στον Παυλόπουλο, στον Κοραντή και στον Παπαγγελόπουλο; Εσύ θα μας μάθεις τώρα ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Ε.Υ.Π.; Πες μας τώρα με τι σε εκβιάζουν»! Απάντηση φυσικά δεν έλαβε… Ενώ όταν ο νεαρός δικηγόρος – σύμβουλος του Υπουργού κ. Καρνέζης απείλησε τους υπαλλήλους με Εισαγγελέα το ίδιο στέλεχος και δύο ακόμα στελέχη του είπαν: «Εσύ ρε σαν τι συμμετέχεις εδώ; Όσο για τον Εισαγγελέα που μας απειλείς αυτά όχι σε εμάς! Δεν σας φοβόμαστε...! Είμαστε πεντακάθαροι και δεν σας φοβόμαστε. Εμείς θα σας στείλουμε στον Εισαγγελέα»!
Καταθέτοντας δε ο κ. Πρ. Παυλόπουλος στις 2 Ιουλίου 2013, στον Ειδικό Ανακριτή του Ν. 4022/2011 κ. Χρ. Παπακώστα, που όπως προαναφέραμε ανέλαβε την έρευνα της υπόθεσης, ανέφερε μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά: «… Το Σύστημα αυτό ήταν κατά την εκτίμησή μου απολύτως συμβατό με τις αρμοδιότητες και τους στόχους της ΕΥΠ ιδίως στο πλαίσιο της φύλαξης της συνοριακής γραμμής αλλά όχι μόνο. Θα καθιστούσε πιο λειτουργική την ΕΥΠ και θα της επέτρεπε να αξιοποιήσει τη συνεργασία με τους πολίτες σε ζητήματα εξυπηρέτησης, δημοσίου συμφέροντος που εμπίπτουν στην αποστολή της. …»!

Όταν μιλάει η Δικαιοσύνη…

Μετά λοιπόν από τέσσερα χρόνια δικαστικής έρευνας εκδόθηκε αμετάκλητο απαλλακτικό Βούλευμα από τη Δικαιοσύνη για όλους τους εμπλεκόμενους κατηγορούμενους, το οποίο με τα όσα αναφέρει εκθέτει, πλέον, ανεπανόρθωτα την τότε πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΥΠ (δηλαδή τους Μ. Χρυσοχοΐδη, Χρ. Παπουτσή, Κ. Μπίκα, Φ. Παπαγεωργίου και Χρ. Τσα¬ντρίζο), αλλά και τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης του ΓΕΔΔ κ. Λ. Ρακιντζή. 
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ήταν τελικά 14 στελέχη της ΕΥΠ και 6 της Κοινωνίας της Πληροφορίας (μεταξύ αυτών ο πρώην Διοικητής της ΕΥΠ Πρέσβης ε.τ. κ. Ι. Κοραντής, οι τότε Υποδιοικητές της Υπηρεσίας κ.κ. Σ. Τσιτσιμπής και Π. Αλυφαντής - γέννημα θρέμμα και οι δύο της Υπηρεσίας- ο υπεύθυνος Έργου προϊστάμενος στη Διεύθυνση Κατασκοπίας της Ε.Υ.Π. κ. Κώστας. Αγγελάκης και ο επικεφαλής των Ειδικών Επιχειρήσεων της Αντικατασκοπίας της Ε.Υ.Π. κ. Αθανάσιος Χαϊκάλης). 

Όλοι απαλλάχθηκαν έπειτα από 4 χρόνια διώξεων και δημόσιας διαπόμπευσης με αμετάκλητο Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Βέβαια όσα στελέχη αντιστάθηκαν στις παράνομες επιταγές τους, τα φόρτωσαν με ένα κάρο άλλες διώξεις από τις οποίες κάποια ταλαιπωρούνται ακόμη… Προχθές μάλιστα πληροφορηθήκαμε ότι μια ακόμα από αυτές τις σκευωρίες, που έστησαν επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και που συντηρεί και ο κ. Ι. Ρουμπάτης, πιο συγκεκριμένα αυτή κατά του κ. Αθανασίου Χαϊκάλη κατέρρευσε παταγωδώς στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, δημιουργώντας μεγάλο εκνευρισμό σε πολλούς στον ουρανοξύστη της Κατεχάκη…
Και κάτι τελευταίο… Δεν είδαμε ο κ. Χρυσοχοΐδης να αναφέρεται καθόλου στην επιστολή του στην εφημερίδα στην από 5 Φεβρουαρίου 2010 Αναφορά του στελέχους της Ε.Υ.Π. κ. Δ.Θ., μέλους της ΟΔΕ την οποία και του κοινοποίησε – όπως μας γνώρισαν - και η οποία περιέγραφε με δραματικό τρόπο τα όσα συνέβαιναν στην Υπηρεσία για την υπόθεση αυτή και τους εκφοβισμούς και τις απειλές που εδέχθησαν οι εμπλεκόμενοι στο Έργο υπάλληλοι προκειμένου να συμφωνήσουν στην απένταξη του Έργου, που διακαώς επιθυμούσε η τότε πολιτική και φυσική ηγεσία της Ε.Υ.Π.
Γενικά, πρέπει να αναφέρουμε, ότι η υπόθεση αυτή εξ αιτίας κυρίως των κακών χειρισμών των διοικήσεων της Υπηρεσίας από τον Οκτώβρη του 2009 και εντεύθεν έλαβε μεγάλες διαστάσεις στο εσωτερικό της Υπηρεσίας και δίχασε το προσωπικό της, με αποτέλεσμα υπάλληλοι να καταλήξουν στα Δικαστήρια αλληλο-μηνυόμενοι…
Για το ρόλο δε, συγκεκριμένων υπαλλήλων – συνδικαλιστών της Υπηρεσίας αναρμόδιων με το συγκεκριμένο Έργο και που σήμερα είναι υπόδικοι κατηγορούμενοι, για βαριά κακουργήματα για άλλες υποθέσεις, ελπίζουμε πως θα σας ενημερώσουμε σε άλλο μας ρεπορτάζ…