...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Oι καταθέσεις στον ΟΥΡΑΝΟ δεν έχουν capital control.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Στον ΟΥΡΑΝΟ δεν υφίστανται capital control μόνο control της αμαρτίας....

« Στις ημέρες του Πατριάρχου Aλεξανδρείας Θεοφίλου, το έτος 411μ.χ, έγινε Eπίσκοπος Kυρήνης  ο Συνέσιος ο επονομαζόμενος  Φιλόσοφος, ο οποίος πηγαίνοντας στην επαρχία του, βρήκε εκεί κάποιον φιλόσοφον Eυάγριον ονόματι, ο οποίος ήταν  φίλος του πολλά ηγαπημένος, από τον καιρόν οπού εσπούδαζαν εις τα σχολεία, είχε όμως αυτός  μεγάλη δεισιδαιμονία και τάση εις την ειδωλολατρεία.


Όταν  ο Συνέσιος, προσπάθησε να μεταστρέψει  τον φίλο του από την πλάνη των ειδώλων, και να τον κάνει  Xριστιανό, έκανε μεγάλο αγώνα και  ζητούσε με πολλούς τρόπους και φροντίδες να τον φέρει στην αληθινή ΠΙΣΤΗ.
Αλλά εκείνος δεν εδέχετο του λόγους του φίλου του Επισκόπου που δεν έπαυε νύχτα και ημέρα να τον νουθετεί.
Όμως μια ημέρα ο Ευάγριος ρώτησε τον Συνέσιο.
- Είναι αλήθεια σεβαστέ φίλε μου Επίσκοπε  καθώς λέγουν οι Χριστιανοί ότι θα γίνει η Συντέλεια του κόσμου και ότι μετά την συντέλεια , όλοι οι άνθρωποι που έζησαν στο διάβα των αιώνων μέλλουν να αναστηθούν με το ίδιο το σώμα τους , το οποίο θα γίνει άφθαρτο και αθάνατο  και ότι έχουν να λάβουν τότε την ανταπόδοσιν κατά τα έργα των;
- Και σύμφωνα με αυτά που λέγουν οι Χριστιανοί εγώ θεωρώ περιγέλασμα τις θεωρίες τους ότι « όποιος ελεεί πτωχό  δανείζει τον ΘΕΟ» και φυσικά αυτό που ισχυρίζονται ότι « όποιος σκορπίζει τα χρήματα του εις τους πτωχούς αυτός θησαυρίζει εις τους Ουρανούς και εις την Κοινή Ανάσταση έχει να λάβει εκατονταπλασίονα από αυτά που έδωσε και την αιώνιον ζωήν» .


O δε μακάριος επίσκοπος  Συνέσιος τον διαβεβαίωνε , ότι όλα, όσα λέγουν οι Xριστιανοί, είναι αληθινά, και δεν έχουν κανένα ψεύδος, και ταύτα απέδειχνε με πολλάς αποδείξεις. 
Μετά από λίγο καιρό ο Επίσκοπος έπεισε τον φίλο του Εύαγριο να γίνει Χριστιανός . 
Εβάπτισε δε αυτόν και όλη την οικογένεια του.
Μετά την βάπτιση του ο Ευάγριος έδωσε στον Επίσκοπο Συνέσιο τριακοσίας λίτρας χρυσού για να  τα μοιράσει ο Επίσκοπος στους αναγκεμένους πτωχούς της επαρχίας του.
Αλλά με την  προυπόθεση να του γράψει ο Επίσκοπος Συνέσιος  ένα ιδίοχειρο γράμμα χρεωστικό  « ότι θέλει αποδώσει εις εμέ ταύτα ο Iησούς Xριστός» . 


O δε Συνέσιος εδέχθει  το χρυσίον, και έγραψε προθύμως το γράμμα, που ζητούσε ο Eυάγριος, και το έδωσε σε αυτόν.

Mετά δε ικανόν καιρόν ησθένησεν ο Eυάγριος, και ερχόμενος εις το τέλος του θανάτου, έδωσε  εις τα παιδία του το γράμμα του Eπισκόπου σφραγισμένον , και παρήγγειλεν εις αυτά, ότι όταν τον ενταφιάσουν να βάλουν το γράμμα εις το χέρι του, και έτσι έκαμαν τα τέκνα του.

Ύστερον δε από την τρίτην ημέραν της ταφής του, εφάνη  ο Eυάγριος την νύκτα εις τον Eπίσκοπον φίλο του , και του λέγει.

-Άνοιξε  τον τάφον μου, και λάβε το ιδιόχειρον γράμμα σου, ότι απέλαβον το χρέος, και δεν έχω πλέον να το ζητώ από λόγου σου, και προς πληροφορίαν σου, ιδιοχείρως υπέγραψα εις το ιδικόν σου γράμμα.» 

O Eπίσκοπος Συνέσιος  δεν γνώριζε , πως ενταφιάσθη μαζί με τον νεκρόν και το ιδιόχειρον γράμμα του. 

Tο πρωί λοιπόν φώναξε ο Συνέσιος τα τέκνα του Eυαγρίου, και τα ερώτησεν, εάν έβαλαν εις τον τάφον του πατρός των κανένα πράγμα. 

Eκείνα δε έλεγον, ότι δεν έβαλαν άλλο τίποτε, παρά μόνο  το σώμα με τα ρούχα, οπού εφόρει.
Ο Επίσκοπος επέμενε να τους ρωτάει , αν εκτός από αυτά που έθαψαν μαζί με το σώμα του πάτερα τους ετοποθέτησαν  και κανένα χαρτί;


Tότε εκείνα ενθυμήθηκαν, και είπαν 
- ναι Δέσποτα, όταν ο πατήρ μας έμελλε να αποθάνη, μας έδωσε ένα χαρτί, και μας παρήγγειλεν, ότι όταν με ενταφιάσετε, βάλετε και το χαρτί τούτο εις τας χείρας μου, χωρίς να μας πληροφορήσει τι ήταν αυτό . 
Tότε εφανέρωσεν ο Συνέσιος το όραμα οπού είδε, εκείνην την νύκτα.

Αμέσως πήρε τα τέκνα του Eυαγρίου, μαζί με τους δικούς του Kληρικούς, και άλλους πολλούς Xριστιανούς, και επήγαν εις τον τάφον του Eυαγρίου, και ανοίξαντες αυτόν, ευρήκαν τον νεκρόν οπού εκράτει εις το χέρι του το γράμμα του Eπισκόπου. 

Πέρνοντες δε αυτό από το χέρι του, το άνοιξαν και ω του θαύματος! 

Ευρήκαν υποκάτω εις το ιδιόχειρον γράμμα του Eπισκόπου, άλλα γράμματα γεγραμμένα ιδιοχείρως από τον Eυάγριον, τα οποία έγραφον ταύτα•

- «Eγώ Eυάγριος ο φιλόσοφος λέγω εις εσένα τον οσιώτατον Eπίσκοπον κύριον Συνέσιον, να χαίρης. 

Aπέλαβον από τον Kύριον ημών Iησούν Xριστόν το χρέος, οπού είναι γεγραμμένον εις τούτο σου το πιττάκιον, και απέλαβον εκατονταπλασίονα θησαυρόν εν τω Oυρανώ, και ζωήν αιώνιον, καθώς υπεσχέθης μοι.

Όθεν δοξάζω τον Θεόν, και ευχαριστώ την οσιότητά σου, οπού με ωδήγησας εις το φως». 
Οι παρευρισκόμενοι εξεπλάγησαν και εδόξαζαν τον ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ που επιτελεί τέτοια θαύματα.
Μάλιστα ουδεμία αμφιβολίαν είχαν περι αυτού διότι επληροφορήθηκαν από τα παιδία του Ευαγρίου  ότι το συμπληρωματικό κείμενο του γράμματος ήταν ο γραφικός τύπος του πατέρα τους. 
Λέει ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ο Αγιορείτης  

Eκείνος δε οπού εδιηγήθη εις ημάς το θαυμάσιον τούτο, εβεβαίονεν, ότι το γράμμα εκείνο, ευρίσκεται εις το Σκευοφυλάκιον της αγιωτάτης Eπισκοπής Kυρήνης μέχρι της σήμερον, εις πληροφορίαν πολλών.

Kαι το μεν χρέος δείχνει, πως είναι παλαιότερα γεγραμμένον, από το χέρι του Eπισκόπου. 

H δε πληρωμή του χρέους δείχνει, πως εγράφη ύστερον από τον θάνατον του Eυαγρίου με το χέρι εκείνου. 

« Η διήγηση αυτή βρίσκεται στο Νέο Εκλόγιο και το Λειμωνάριο του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη.» 
Εις ανάμνηση του θαυμαστού αυτού γεγονότος η Εκκλησία μας το τιμάει δια ιδιαίτερης μνείας στις 27 Ιουνίου.  
Ένα από τα πολλά συμπεράσματα που δίνει το παραπάνω ΘΑΥΜΑΣΤΟ.
« Στον ΟΥΡΑΝΟ δεν υφίστανται capital control μόνο control της αμαρτίας» .
Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας