...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ο εκλεκτός του Κυρίου Ιωάννης θα συντρίψει ως σκεύη κεραμέως τους Ταλμουδιστές του Σιωνισμού.

Σε ένα εξαιρετικό άρθρο του Διόδωρου Ράμμου με τίτλο «Η Σιών κατά του Σιωνισμού.....
Μια ελληνορθόδοξη κριτική εναντίον της αόρατης δικτατορίας των Σιωνιστών» (http://oimos-athina.blogspot.gr/2017/04/blog-post_32.html), αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα :

«Ας ξεκινήσουμε με τη σχέση Σιωνισμού και εβραϊκού έθνους. Ο Σιωνιστής είναι Εβραίος, αλλά ενδέχεται και να μην έχει καμία φυλετική σχέση με τον αρχαίο εβραϊκό λαό. Έχει όμως τη συνείδηση, την ταυτότητα του Εβραίου. Πρακτικά, δεν έχει νόημα να ψάξουμε να βρούμε αν οι σημερινοί Εβραίοι είναι φυλετικοί απόγονοι των αρχαίων Εβραίων ή των Χαζάρων. Σημασία έχει τί νιώθουν οι ίδιοι και πώς ενεργούν».

«Αντίστροφα, ο Εβραίος δεν είναι υποχρεωτικά Σιωνιστής. Μπορεί και να είναι και αντίθετος με τα οράματα του Σιωνισμού. Όπως, εννοείται, το ότι ανήκει κάποιος στο εβραϊκό έθνος, δεν σημαίνει ότι είναι καλός ή κακός, σοφός ή ανόητος. Είναι άνθρωπος, πλάσμα του Θεού, όπως κάθε άνθρωπος. Αυτό, για να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πάσχουμε από την ασθένεια του ρατσισμού, αλλά αγαπάμε και σεβόμαστε κάθε άνθρωπο, τόσο ως Χριστιανοί, όσο και ως Έλληνες».

«Γι’ αυτό διακρίνουμε πλήρως τους όρους Εβραίος και Σιωνιστής. Αλλά, από την άλλη, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι πολλοί Εβραίοι είναι Σιωνιστές, τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο. Ποτέ, όμως, δεν ταυτίζουμε τους όρους. Απλά, στη ροή του λόγου μπορεί να εναλλάσσουμε τους όρους, επειδή οι Σιωνιστές προήλθαν από το εβραϊκό έθνος. Με το ίδιο δεδομένο αντιμετωπίζει και η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτές τις δύο έννοιες».
«Επόμενη, αλλά εξίσου παρεξηγημένη, είναι η σχέση Σιωνισμού και Ιουδαϊκής θρησκείας. Εδώ είναι ακόμη πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς τους όρους, διότι επικρατεί επίσημα η αντίληψη ότι η θρησκεία των Εβραίων, μέχρι σήμερα, είναι ο Ιουδαϊσμός και, το χειρότερο, ότι ο Ιουδαϊσμός ταυτίζεται με την Παλαιά Διαθήκη. Το ότι οι Εβραίοι και οι Σιωνιστές νομίζουν ότι πιστεύουν στον Μωυσή, δεν τους κάνει φορείς της θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης. Το σίγουρο είναι ότι οι Εβραίοι εδώ και αιώνες δεν πιστεύουν στον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Αντιθέτως, τον μισούν θανάσιμα !»

«Σιωνισμός είναι μυστική οργάνωση που αγωνίζεται να δημιουργήσει μία παγκόσμια αυτοκρατορία, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ (ή Σιών, όπως επίσης ονομάζεται), η οποία θα εξουσιάζει για πάντα όλους τους λαούς του κόσμου, με επικεφαλής έναν επίγειο βασιλιά με θεϊκές δυνάμεις (Μεσσία), ο οποίος θα υποχρεώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα να τον λατρεύσει σαν θεό».

«Οπότε, Σιωνιστής είναι ο άνθρωπος που ενστερνίζεται το παραπάνω όραμα και, κυρίως, αυτός που έχει στρατευθεί για να πραγματοποιηθεί αυτός ο σκοπός. Είναι απαραίτητο, όμως, να κατανοήσουμε πώς και γιατί έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι να συγκροτήσουν αυτήν την οργάνωση, με αυτούς τους εξωπραγματικούς σκοπούς. Γιατί ο Σιωνισμός δεν προέκυψε ξαφνικά από το πουθενά, πριν εφαρμοστεί στην πράξη (από τον 18ο αι.μ.Χ. μέχρι σήμερα), υπήρχε σαν θεωρητική κατάσταση για πολλούς αιώνες. Η θεωρία γέννησε την πράξη».

Στο βιβλίο Τριαδική Δογματολογία του Αγίου όρους αναγράφονται μεταξύ άλλων για το Ταλμούδ, τα κάτωθι :

Το Ταλμούδ και η δογματική διδασκαλία αυτού.

Το Ταλμούδ είναι δια τους Εβραίους ο θρησκευτικός κώδιξ και έχει κύρος ως ιερόν βιβλίον και δια τούτο το μελετώσιν όσοι έχουν αξιώσεις, επί του τίτλου του λογίου.
Όθεν και ημείς εκ του βιβλίου του Πέτρου Α. Κασιμάτη «περί ανθρωποθυσιών παρ’ Εβραίοις» Δικαστικαί Αποφάσεις, εκδόσεως 1891, αντιγράφομεν κατά συγκοπήν τα εξής :
Σελίς 26 : Εν τω θρησκευτικώ βιβλίω των Εβραίων τω Χορκοΐμ απαντάται ότι : «Ο απειθών εις τον Νόμον του Μωϋσέως, δύναται τυχαίνει συγχωρήσεως, αλλ´ ο παραβιάζων τα κελεύσματα του Ταλμούδ, θανάτω τιμωρήσθω». Επίσης λέγει ότι «Πας όστις ήθελεν εκφέρει δισταγμούς περί του θεοπνεύστου των γραψάντων το Ταλμούδ, ή δοξασίας εναντίας των εν αυτώ περιεχομένων, έξει την αιώνιον κόλασιν».
Σελίς 36 : Εν τοις σχολίοις Γιαλκέμ Σχαδερόν του Ταλμούδ φέρεται ότι μόνον 600000 ψυχάς έπλασεν ο Θεός εκ θείας ύλης, πάσαι δ´ αύται υπήρξαν ο πυρήν του Εβραϊκού γένους. Αι ψυχαί των άλλων Εθνών έρχονται από του Διαβόλου, και είναι όμοιαι ταις ψυχαίς των κτηνών και τετραπόδων. Η ψυχή του Ησαύ του φονέως και μοιχού, εισήλθεν εις το σώμα του Ιησού του Ναζωραίου.

Ο Μεσσίας θα έλθη τότε μόνον, όταν οι Εβραίοι καταλύσωσι την αθλίαν και αισχράν βασιλείαν των λοιπών λαών. Του Μεσσίου επανερχομένου, πάντες οι λαοί θα προσκυνήσωσιν και υπηρετήσωσι αυτόν, αλλά ούτος ουδόλως δεχθήσεται τας προσφοράς των Χριστιανών, αλλ´ απεναντίας θα διατάξη την εξόντωσιν αυτών.

Άμα τη ελεύσει του έκαστος Εβραίος έξει 2800 δούλους και 310 γυναίκας, οι δε θησαυροί όλων των λαών γενήσονται λεία των υιών Ισραήλ.
Σελίς 38 : Πας ετερόδοξος δεν είναι άνθρωπος, αλλά κτήνος. Ο Εβραίος είναι ευαρεστότερος τω Θεώ και αυτών των Αγγέλων. Το ραπίζειν Εβραίον ίσον το τίπτειν την θεότητα. Όθεν άπιστος εγείρων χείραν, καθ’ Εβραίου, θανάτω τιμωρείσθω. Οι Χριστιανοί εισί κύνες, όνοι, χοίροι, κτήνοι. Η Χριστιανική φυλή αγέλη κτηνών εστί, εκ του σατανά καταγομένη, και μόνον το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρη.

Γυνή Εβραία εξερχομένη του λουτρού και ευθύς απαντώσα ίππον, όνον, κάμηλον, σκύλον, χοίρον, λεπρόν ή Χριστιανόν, οφείλει να λουστή εκ νέου. Επίσης εν τω κεφαλαίω Αρουβίμ εύρηται ότι : Αι των Χριστιανών κατοικίαι δέον να θεωρούνται αγελοστάσια, και εν τη εισηγήσει Βαϊαμοτέθ οι τάφοι των ετεροδόξων θεωρηθήτωσαν λάκκοι κτηνών. Και αφού η ζωή των απίστων ανήκει εις ημάς, έτι μάλλον ανήκει ημίν το χρήμα των.

Αυτά τα καθάρματα που τρέφουν αυτό το απύθμενο μίσος για μας τους Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς είναι τα αφεντικά-εντολοδότες των προδοτών πολιτικών νάνων που κυβέρνησαν την Ελλάδα από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι σήμερα.

Από αυτούς τους αχρείους Ταλμουδοκαμπαλιστές, παγκόσμιους επικυρίαρχους παίρνουν κατευθείαν πολιτική γραμμή οι άθλιοι πρασινοκοκκινομπλέ νενέκοι της Μεταπολίτευσης που βούλιαξαν την αγιοτόκο Ελλάδα μας στη λάσπη της κωλοτρυπιδόψυχης Λευκής Δαιμονίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ανωμάλων.
(http://www.ksipnistere.com/2017/01/blog-post_1574.html, http://www.triklopodia.gr/προεκλογική-διαδικτυακή-κινητοποίησ/, http://www.triklopodia.gr/το-ισλάμ-εκτός-νόμου-και-οι-μασόνοι-κλη/, http://kataggeilte.blogspot.com/2017/02/blog-post_557.html, http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2017/01/3_30.html)

Όμως, ο Πανάγαθος και Πολυεύσπλαγχνος Τριαδικός Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει στο έλεος των κανιβάλων Σιωνιστών.
Έφερε κοντά μας έναν νέο Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος θα μας κυβερνήσει και θα μας διαποιμάνει «εν ράβδω σιδηρά».
Έφερε κοντά μας τον προφητευόμενο εκλεκτό του Κυρίου, Ιωάννη για να μας ενώσει και να βασιλεύσει θεοκεντρικώς, με τη Δικαιοσύνη και την Αγάπη του Χριστού Σωτήρα μας !

Κρίτων Δ. Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός σε πολιτική δίωξη από τους αντίχριστους Συριζοναζί και τους χριστοκάπηλους ΝουΔούλους.