...ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ - ΑΥΤΟ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ Η ΟΤΙ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ....
...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ....

ΡΟΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Κυριακή τῶν Μυροφόρων καί «ἡ Ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους».

Τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων 30.4.2017 ἡ «Φωνή Κυρίου» εἶχε ὡς τίτλον

» Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ «.....


Τό κήρυγμα ἀρχίζει στόν τίτλον μέ «τήν ὑπακοήν στούς Ἐπισκόπους», ἀκολούθως ἀναλύει τήν ἀποστολικήν περικοπήν (Πράξ.στ΄1-7) τῆς ἐκλογῆς ἑπτά ἀνδρῶν διά τό «διακονεῖν τραπέζαις» καί καταλήγει πάλι ὃπως στήν ἀρχή διά τή σπουδαιότητα τῆς ὑπακοῆς στούς Ἐπισκόπους.

Ἀναφέρει τό κήρυγμα ὑπακοήν στούς Ἐπισκόπους γενικῶς, ὑποθέτοντας προφανῶς ὃτι ὃλοι οἱ ἒχοντες τόν βαθμό τοῦ Ἐπισκόπου ὀρθοτομοῦν τόν λόγον τῆς ἀληθείας, δέν λέγουν ὃτι ὃλες οἱ θρησκεῖες σώζουν, δέν δωρίζουν «ἃγια Κοράνια» κ.ο.κ.

Παρ΄ὃλα ταῦτα κάνει ἐντύπωσι πῶς ἀπό τό συγκεκριμμένον ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα τονίζεται τό δίδαγμα περί ὑπακοῆς στούς Ἐπισκόπους!

Οὒτε σέ ἂλλη «Φωνή Κυρίου» τῶν 15 τελευταίων ἐτῶν, οὒτε σέ τυχόντας 50 περίπου τόμους τῶν ἒργων τοῦ Ἰ.Χρυσοστόμου ὑπάρχει συσχέτισις τῆς περικοπῆς μέ τήν ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους!

Ἀντιθέτως, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος τονίζει ἐκεῖ τήν ἀφοσίωσιν τῶν Ἀποστόλων στήν προσευχήν καί τήν διδασκαλίαν, π.χ. στούς ἑξῆς Τόμους (σελίδα εἰς μετάφρασιν):

17 ΕΠΕ σελ. 725

26 ΕΠΕ σελ. 261

27 ΕΠΕ σελ. 501

28 ΕΠΕ σελ. 215

35 ΕΠΕ σελ. 105

Ἑπομένως καί οἱ Ἐπίσκοποι σάν συνεχιστές τῶν Ἀποστόλων ἒχουν τήν ἰδίαν ἀφοσίωσι στήν προσευχή καί στή διδασκαλία.

Ὃμως ὁ Τόμος 19 ΕΠΕ σελ. 485-491 ἒχει ἂλλη μία πολύ ἐνδιαφέρουσα διαφορά ἀνάμεσα στό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» καί στά λόγια τοῦ Χρυσοστόμου (ἡμετ. ὑπογραμμίσεις):

Τό κήρυγμα στήν «Φωνή Κυρίου» ἀρχίζει νά ἀσχολεῖται μέ τήν ὑπακοή εἰς τήν σελίδα 70 ἀναφέροντας,

«Προτείνουν λοιπόν (οἱ Ἀπόστολοι) στό σῶμα τῶν πιστῶν νά διαλέξουν ἑπτά ἂνδρες … Οἱ πιστοί ὑπακούοντας ἐπιλέγουν…»

Ὃμως ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γράφει, (19 ΕΠΕ σελ.487),

«Ἂκουσε τώρα πῶς ζητοῦσαν τήν γνώμην τῶν πιστῶν καί γιά ἂλλα ζητήματα κατά τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων. Ὃταν δηλαδή ἐπρόκειτο νά χειροτονήσουν τούς ἑπτά διακόνους, συνεννοήθηκαν πρῶτα μέ τόν λαό.»

Δηλαδή ὁ Ἱερός Χρυσόστομος δέν ἀναφέρει ἐδῶ κἂν θέμα ὑπακοῆς πρός τούς Ἀποστόλους ἂλλά ὃτι ἀκόμη καί οἱ Ἀπόστολοι «ζητοῦσαν τήν γνώμην τῶν πιστῶν» καί «συνεννοήθηκαν πρῶτα μέ τόν λαό».

Καί διά νά τό κάνει πιό σαφές συνεχίζει ἀμέσως:

«Τό ἲδιο ἒκαμε καί ὁ Πέτρος γιά τό Ματθία. Συνεννοήθηκε μέ ὃλους τούς τότε παρόντες, ἂνδρες καί γυναῖκες. Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι γιά νά φουσκώνουν τά μυαλά τῶν ἀρχόντων, (σελ. 489:) οὒτε γιά νά γίνονται δουλοπρεπεῖς οἱ ὑπόλοιποι, ἀλλά εἶναι ἐξουσία πνευματική, πού ἒχει μάλιστα τό πλεονέκτημα ὃτι οἱ ἂρχοντες φορτώνονται μέ περισσότερους κόπους καί μεγαλύτερες φροντίδες καί δέ ζητοῦν περισσότερες τιμές…

…ἒτσι θά μπορέσει νά ὠφεληθεῖ ἀκόμη καί ὁ ἀνώτερος ἀπό τόν κατώτερο. Ἀφοῦ κι’ ὁ Μωϋσῆς ἒμαθε ἀπό τόν πενθερό του κάτι πού δέν ἢξερε, πολύ περισσότερο θά μποροῦσε νά ὠφεληθεῖ ἡ Ἐκκλησία σέ παρόμοια περίπτωση…

… Κι΄ἂν εἶναι ὁ πιό ἀσήμαντος, ἐπικρότησε τήν γνώμη του, ἂν λέει κάτι ὠφέλιμο… μήν τόν προσβάλλεις. Γιατί κανένας δέν ἀπέχει τόσο ἀπό τούς συνανθρώπους του, ὃσο ὁ πενθερός ἀπό τόν Μωϋσῆ, πού δέν περιφρόνησε τά λόγια του, ἀλλα δέχτηκε τή γνώμη του καί ὑπάκουσε , τήν ἒγραψε, καί δέ ντράπηκε νά τήν παραδώσει στήν ἱστορία, καταστέλλοντας ἒτσι τόν ἐγωϊσμό τῶν πολλῶν…» (*)

Ἡ «Φωνή Κυρίου» δέν μιμεῖται τόν Χρυσόστομον περί τῆς ὑπακοῆς τοῦ Μωϋσέως καί τά ὑπόλοιπα ἀνωτέρω καί δέ μᾶς λέει ὃτι οἱ Ἀπόστολοι ὑπάκουσαν στήν κρίσιν τῶν πιστῶν, οὒτε μᾶς λέει ὃτι οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά συνεννοοῦνται μέ τό λαό καί νά ζητοῦν τή γνώμη τῶν πιστῶν, ἀντιθέτως γράφει «Οἱ πιστοί ὑπακούοντας ἐπιλέγουν…»

Ἀπό τό κομβικό σημεῖον αὐτό, ὁ ἱεροκήρυκας Ἀρχιμ. Ἐ.Τ. εἰσάγει τήν δική του λέξι «ὑπακούοντας» καί μεταβάλλει πλέον ὡς νέο κύριον ἢ ἐνδιαφέρον θέμα τῆς περικοπῆς, τήν ὑπακοήν στούς Ἐπισκόπους!

(*) Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος συνεχίζει διά τό Μωϋσῆ,

«…. Γιατί γνώριζε ὃτι αὐτή ἡ ἱστορία θά εἶναι ὠφέλιμη σέ πολλούς…».

Ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς «Φωνῆς Κυρίου» ἲσως ἢθελε δι΄ἂλλους λόγους (π.χ. λόγῳ Κολυμπαρίου) νά καταλήξει στήν ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους. Ὃμως ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι σαφέστατος διά τήν περικοπήν,

«Ἂκουσε τώρα πῶς ζητοῦσαν τήν γνώμην τῶν πιστῶν καί γιά ἂλλα ζητήματα κατά τήν ἐποχή τῶν Ἀποστόλων. Ὃταν δηλαδή ἐπρόκειτο νά χειροτονήσουν τούς ἑπτά διακόνους, συνεννοήθηκαν πρῶτα μέ τόν λαό.»